ADVOKATERNE HOS JERRY OSBAK

Vi har som advokater kompetencer siden 1975 til at hjælpe dig i din sag

Vi yder juridisk sagsbehandling til private og erhvervsdrivende og bestræber os på, at vores klienter får optimal rådgivning i venlige og trygge rammer. Vi arbejder effektivt og målrettet med din sag.

Advokatfirmaet Jerry Osbak blev etableret 1. januar 1975.

Pålidelighed, medmenneskelighed og etisk ansvarlighed
Hos Advokatfirmaet Jerry Osbak værdsætter vi ærlighed, ordholdenhed og hurtighed, og vi bestræber os på at definere klare, forståelige aftaler og at overholde tidsfrister. Tillidsforholdet mellem advokat og klient er en grundbetingelse for, at vi kan udføre vores opgaver. I alle relationer overholder vi aftaler og udviser præcision med både arbejdet og tidsfrister.

Vores virksomhed og historien bag

Advokatfirmaet Jerry Osbak blev etableret 1. januar 1975.
Advokat Jerry Osbak udførte i sidste halvdel af 1970’erne et banebrydende arbejde for at få liberaliseret de rigide og konservative kollegiale advokatbrancheregler. Vi arbejdede for fri konkurrence med prisoplysning og priskonkurrence samt fri annonceringsret.

Nye markedskræfter – nye værdier og nye udfordringer

Den liberalisering af advokatbranchereglerne, som advokat Jerry Osbak tog de første banebrydende skridt imod, er i dag opnået.

Fra 1975 til i dag er der sket kolossale forandringer. Vi har i takt med globaliseringen bevæget os fra forældede og begrænsende markedsføringsregler mod mere forbrugervenlige regler.

Ifølge Advokatsamfundet skal vi være bedre til at kommunikere med resten af samfundet. Vi skal være mere tilgængelige og kommunikere ”i øjenhøjde”. Væk med konservatismen og ind med gennemskueligheden. Forbrugerne skal sættes i centrum. Det gør vi.

Kerneværdier

Vi vil gerne vise, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi har opstillet en række kerneværdier, der repræsenterer advokatfirmaets værdier.

Vi er til for at hjælpe mennesker i juridiske sager

Kontakt os i dag, hvis vi også skal hjælpe dig. Lad os tage et møde og se hvorvidt vi kan være behjælpelige.

Advokaterne bag Advokatfirma Jerry Osbak

Vi bestræber os på at være et af Danmarks mest effektive og målrettede advokatfirma. Vi tilbyder som som udgangspunkt et møde samme dag, hvis du ringer inden kl. 12.00.

Jerry Osbak
Jerry OsbakAdvokat siden 1974
Født: 1944
Cand. jur.: 1971
Advokat: 1974
Møderet for Højesteret: 1984

Spidskompetencer:
Kontrakt- og erstatningsret | Fast ejendom | Lejeret
Køb af bolig, herunder ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse | Salg af bolig og fritidshuse | Entrepriseret | Selskabsret | Familieret, herunder ægteskabssager | Testamenter | Dødsboer | Retsagsbehandling
Alle spørgsmål vedrørende fast ejendom

Anne Osbak
Anne OsbakAdvokat siden 1993
Født: 1949
Cand. jur.: 1974
Advokat: 1993
Møderet for Landsret: 1995

Spidskompetencer:
Familieret, herunder Ægteskabssager,
Erstatningsret,
Funktionærret,
Udlændingeret,
Straffesager,
Testamenter,
Ægtepagter,

Den formelle information

Advokaterne hos advokat Jerry Osbak er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos advokat Jerry Osbak er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Specialty SE, Denmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, CVR.nr. 41 26 86 38, info-dk@hdi-specialty.dk, www.hdi.global.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Jerry Osbak, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelsen kan oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokatfirmaet Jerry Osbak anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Jerry Osbak samarbejder ikke med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten.

Advokaterne hos advokat Jerry Osbak er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, herunder bl.a. samtykke til behandling af personoplysninger.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet benytter Lån & Spar Bank og Danske Bank, hvor advokatfirmaets klientkonti indestår. Det skal oplyses, at grænsen for beskyttelse af indskud i henhold til lov om garantifond for indskydere er kr. 750.000,00. Dersom klienter har pengebeløb indestående i ovennævnte pengeinstitut er grænsen for beskyttelse kr. 750.000,00 inkl. klienternes samlede indskud i samme pengeinstitut. Eventuelle salærtvister med advokater kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.