ADVOKATFIRMA JERRY OSBAK

Vi hjælper også dig som privatperson

For os er det vigtigt at du som privatperson kan få et trygt og overskueligt samarbejde med os som advokater, hvadenten det drejer sig om arveret, testamenter, boligkøb, dødsbobehandling, erstatningsret, familieret, lejeret, retssager, strafferet eller udlændingeret.

Hos Advokatfirmaet Jerry Osbak værdsætter vi ærlighed, ordholdenhed og hurtighed, og vi bestræber os på at definere klare, forståelige aftaler og at overholde tidsfrister. Tillidsforholdet mellem advokat og klient er en grundbetingelse for, at vi kan udføre vores opgaver. I alle relationer overholder vi aftaler og udviser præcision med både arbejdet og tidsfrister. Når en klient kommer til os, vurderer vi den enkelte sag i samråd med klienten, før vi påtager os opgaven.

Lad os tage hånd om din sag

Advokatfirma Jerry Osbak – kompetent rådgivning i venlige og trygge rammer

Kompetencer

Arveret og testamente

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder rådgivning i alle spørgsmål vedrørende arveretlige emner. Ved udfærdigelse af testamenter lægger vi vægt på at yde en grundig, individuel rådgivning og udførlig vurdering af de forskellige muligheder og konsekvenser i forbindelse med fordelingen af arven. Vi bistår desuden ved arvestridigheder.


 

Boligkøb – parcelhus, ejerlejlighed, fritidsbolig og andelsbolig

Advokatfirmaet Jerry Osbak er førende inden for fast ejendom. Advokat Jerry Osbak har undervist købere, bankfolk, ejendomsmæglere og advokater i bolighandel i en årrække. Fast ejendom har været kontorets hovedområde i mere end 30 år.

I forbindelse med køb af bolig er der en række komplicerede forhold og faldgruber, som kan få store økonomiske konsekvenser for køber. Vi anbefaler derfor altid at kontakte advokat så tidligt som muligt i forløbet. Vi yder juridisk rådgivning ved alle former for boligkøb, herunder køb af parcelhus, ejerlejlighed, fritidsbolig, andelsbolig, forældrekøb, færdighusprojekt, byggegrund m.v.

Vi rådgiver blandt andet i spørgsmål om:

 • Gennemgang af alle ejendommens dokumenter
 • Rådgivning og forhandling af købsaftalen
 • Udarbejdelse af alle dokumenter, herunder skøde
 • Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Rådgivning om finansiering og forsikring
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Rådgivning i andre relevante forhold ved køb af fast ejendom, f.eks. formue og arveforhold, samejeoverenskomst, ægtepagt og testamente.
 • Førelse af retssag ved mangelsager

 

Dødsbobehandling

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder rådgivning i dødsbobehandling. I forbindelse med valg af boskifteform er det vigtigt at få kompetent advokatrådgivning, da boskifteformen bl.a. har konsekvenser for skatter og afgifter.

Vi rådgiver bl.a. i spørgsmål omkring:

 • Dødsbobehandlingsform
 • Skatter og afgifter
 • Skifte- og arveretlige forhold
 • Salg af aktiver – herunder fast ejendom, virksomhed, indbo, værdipapirer m.v.
 • Kontakt til relevante offentlige myndigheder
 • Udarbejdelse af opgørelser og selvangivelser

 

Erstatningsret

Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgiver og yder effektiv og grundig sagsbehandling indenfor alle områder af erstatningsretten. Vi har mange års juridisk erfaring indenfor området, og advokat Jerry Osbak har undervist i erstatningsret ved Københavns Universitet.

Det erstatningsretlige område kan f.eks. vedrøre personskader i trafikken, patientskader eller arbejdsskader. Vi bistår også ved tingsskader, erstatning ved forsørgertab, genoptagelse af erstatningssager og erstatning til ofre for forbrydelser.

Erstatningsret er et omfattende og kompliceret område, som kræver yderst kompetent, grundig og individuel advokatbistand. Ofte er modparten store virksomheder eller institutioner, som kan være udfordrende.

Vi yder blandt andet rådgivning, som omfatter:

 • Vurdering af ansvarsgrundlag
 • Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste
 • Opgørelse af varigt mén og tab af erhvervsevne
 • Anmeldelse til eget forsikringsselskab og vurdering af ulykkesforsikring
 • Forhandling af evt. forlig med erstatningsansvarliges forsikringsselskab
 • Forelæggelse af sagen for Arbejdsskadestyrelsen og socialenævn
 • Førelse af retssag

 

Familieret – ægtepagter, separation og skilsmisse

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder fortrolig og personlig rådgivning inden for familieretten. Vi tager højde for de menneskelige hensyn i vor juridiske behandling af familieretlige sager.

Ved separation og skilsmisse bistår vi blandt andet ved spørgsmål omkring bodeling, forældremyndighed og samværsret:

 • Separation
 • Skilsmisse
 • Bodeling
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Ophævelse af papirløse samlivsforhold
 • Ægtefælle- og børnebidrag

Familieret omfatter desuden:

 • Udarbejdelse af ægtepagt
 • Udarbejdelse af sameje- og samlivskontrakt
 • Gaver og lån i familieforhold
 • Faderskabssager
 • Tvangsfjernelsessager

 

Lejeret

Advokatfirmaet Jerry Osbak besidder en betydelig erfaring indenfor både privat- og erhvervslejeretlige emner. Vi var blandt andet stiftere af Danmarks Erhvervslejerforening hvor advokat Jerry Osbak var bestyrelsesformand.

Lovgivningen på det lejeretlige område er kompleks, vi anbefaler derfor altid at tage kontakt til advokat for kompetent juridisk bistand ved lejeretlige problemstillinger.

Til privatpersoner yder vi rådgivning og bistand i alle lejeretlige spørgsmål, herunder:

 • Forhandling og udfærdigelse af lejeaftaler
 • Reguleringer af lejeaftaler
 • Spørgsmål om ophævelse eller opsigelse af lejemål
 • Mangelssager, manglende overholdelse af husorden, indkrævning af manglende huslejebetaling m.v.
 • Sager i huslejenævnet, boligretten og fogedretten

 

Retssager

Advokatfirmaet Jerry Osbak har møderet for alle retlige instanser, herunder Sø- og Handelsret, byret, Landsretterne og Højesteret. Førelse af en retssag kan blive nødvendig, hvis der ikke ved forhandling eller mægling kan opnås en retfærdig og acceptabel løsning. Før det besluttes at føre retssag, vurderer vi mulighederne for løsning af tvisten på anden vis. Vi undersøger også de økonomiske aspekter (herunder muligheder for fri proces og/eller retshjælp) og tidsmæssige udsigter samt fordele og ulemper, før en retssag indledes.


Strafferet

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder juridisk bistand til sigtede eller anklagede klienter, samt til forurettede.

Som forsvarsadvokater er vi opmærksomme på, at vores klienter har ret til medmenneskelig og grundig juridisk advokatbistand, uanset om man er skyldig. I mange tilfælde har man ret til at få beskikket en advokat, som man selv kan vælge.

Vi bistår som forsvarer i alle typer straffesager og deltager med klienter i politiafhøringer og i bistand ved strafferetlige lovovertrædelser af blandt andet skattelovgivningen, færdselsloven og miljølovgivningen.


Udlændingeret – asyl, opholdstilladelser og arbejdstilladelser

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder bistand og rådgivning i udlændingeret, herunder bl.a.:

 • Asyl
 • Opholdstilladelser
 • Arbejdstilladelser
 • Familiesammenføringer
 • Statsborgerskab
 • Førelse af retssager

Advokat Anne Osbak, der er næstformand i Foreningen af Udlændingeretsadvokater i Danmark, FAU, og har erfaring med sager af denne karakter.